Lẵng giỏ mây

3.200.000

𝐒𝐀𝐘𝐇𝐎𝐀 – 𝐋𝐞𝐭’𝐬 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐚𝐲!
• 𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 𝐍𝐨. 𝟒 𝐓𝐨𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐧, 𝐇𝐨𝐚𝐧 𝐊𝐢𝐞𝐦, 𝐇𝐚 𝐍𝐨𝐢
• 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑 𝟖𝟕𝟗 𝟔𝟏𝟏𝟔
• 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: 𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐒𝐚𝐲𝐡𝐨𝐚.𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭
• 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦.𝐜𝐨𝐦/𝐬𝐚𝐲𝐡𝐨𝐚.𝐟𝐥𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭
• 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐬𝐚𝐲𝐡𝐨𝐚.𝐯𝐧
Danh mục: